A Reward for the best Thesis at the Arts Academies of Zuyd Maastricht
The thesis prize is founded by the two research centres of the Arts Academies Zuyd to encourage students to make theses (and/or documentations of artistic processes) that do justice to their own artistic practice. Too often, reflection within arts education falls back on semi scientific ideals of validity and objectivity. This removes critical reflexivity from artistic practice. The research centres support theses, documentations, reflection and research within arts education that are relevant to artistic practice.

zuyd_logo

(english text below)
De wedstrijd SCRIPTIEKUNST is een initiatief van de beide lectoraten binnen de Kunstopleidingen van Zuyd: Technology Driven Art (Peter Missotten) en What Art Knows (Ties van der Werff).

Op deze site kom je alles te weten over de wedstrijd SCRIPTIEKUNST die de lectoraten binnen de Kunstopleidingen van Zuyd jaarlijks organiseren voor de beste scriptie en/of documentatie van het eigen werk.
Doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen de Kunstopleidingen te stimuleren. Zo bouwen we ook een referentieplek op waar studenten en docenten, inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs.
Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak.

SCRIPTIEKUNST.ORG 2023 : AND THE WINNERS ARE…


In 2023 werden 32 scripties ingestuurd, door studenten van de meeste kunstopleidingen. Daarmee zitten we terug op het gemiddeld aantal inzendingen van de voorgaande jaren. Het blijft een aandachtspunt voor alle opleidingen om hun laatstejaars studenten te stimuleren deel te nemen aan de scriptiekunst.org. 

Dit jaar blijft het gemiddelde niveau van de inzendingen behoorlijk hoog, zonder veel uitglijders. Dat is bemoedigend: de scriptie en het artistiek onderzoek dat daarmee gepaard gaat lijkt vastere voet aan de grond te krijgen binnen de opleidingen. Tegelijkertijd lijken zich steeds prominentere ‘formats’ te vormen binnen de verschillende opleidingen, waarnaar de ingezonden scripties zich lijken te plooien. Dat is jammer: een al te rigide format (of opdracht) dreigt de creatieve motor (and the fun) in het artistieke onderzoek te ondermijnen. 

Dat neemt niet weg dat de jury ook dit jaar heeft genoten van een groot aantal uitstekende, verrassende en onderhoudende scripties. Daarmee lijkt de lat jaar na jaar hoger gelegd te worden!

De Jury scriptiekunst.org 2023 heeft dit jaar besloten één hoofdprijs (een geschenkbon van 500 euro) en één aanmoedigingsprijs (een geschenkbon van 300 euro) uit te reiken. De winnende scriptie wordt in boekvorm uitgegeven.

De hoofdprijs gaat naar een kort essay wat aanvoelt als een warm deken. We willen deze winnende scriptie graag in boekvorm - in beperkte oplage - uitgeven: 

‘Reuzen’ door QiQi van Boheemen (Toneelacademie Maastricht)

QiQi van Boheemen neemt de lezer mee op wandeltocht doorheen haar referentiekader: de Reuzen uit de titel. Ze sprokkelt gaandeweg verrassend bronnenmateriaal uit zeer verschillende windrichtingen bij elkaar en weet dat op een organische wijze aan elkaar te rijgen. In een sobere vorm ontspint zich een makkelijk leesbaar en boeiend verhaal dat erin slaagt het persoonlijke aan het universele te koppelen. Nooit verdwaalt de scriptie in persoonlijke mijmeringen, steeds wordt tijdig uitgezoomd naar een inspirerend gedachtenlandschap wat geschraagd wordt door haar Reuzen: denkers en kunstenaars uit alle tijden. De auteur onderzoekt al schrijvend, persoonlijk en toch zeer belezen, meanderend schetst ze fijne contrasten in haar bronnenmateriaal. Het van de hak op de tak springen wordt hier een virtuoos evenwichtsspel dat de lezer bij de les houdt. De vorm van de tekst “performt” het onderwerp waarnaar deze verwijst: de verstrengelingen tussen het alledaagse en het reusachtige.

De jury wil nieuwe en verrassende vormen van artistiek onderzoek aanmoedigen. Daarom willen we de meest originele inzending een aanmoedigingsprijs geven, ook al flirt ze met de buitengrenzen van het genre.

Die prijs gaat naar ‘Instar’ van Flora Lemmens (Visual Communication).


‘Instar’ is a thesis on the topic of ‘disconnection’. This thesis is a thesis in theory only. It’s actually a clever conceptual art installation consisting of a cassette and an old fashioned cassette player. The thesis is a recorded conversation on the topic of ‘disconnection’ between Flora and a friend: Heddy (Hon Ning Cheung). Flora is on the A-side of the tape, Heddy on the B-side, which makes it virtually impossible to reconstruct the conversation, although they are physically very connected - on both sides of the tape - indeed.
The whole endeavour at least makes you smile. Here is an artist at work. It’s a welcomed departure from the pre-formatted theses with their obligatory ‘main research questions’ and ‘sub questions’ and glossaries… This is not only thinking outside of the box: it’s presenting the box itself as a thesis. The artist practice and her research are intertwined into one installation: ‘Instar’. Which is the name for the state an insect has in-between her life cycles.

Je kan het Jury Rapport en de winnende scripties
HIER ontdekken


De volgende inzenddatum voor de wedstrijd is 31 juli 2024 om 23u59 - voor scripties geschreven in het schooljaar 2023-24 binnen de kunstopleidingen van Zuyd.

Als student stuur je zelf je scriptie in.
Daarbij geef je de toestemming - als je wint - tot publicatie op deze site en/of publicatie in boekvorm op beperkte oplage (max. 300 ex die niet-commercieel verspreid worden binnen het kunstonderwijs). Enkel de winnende scripties worden openbaar gemaakt.


Ook documentatie van je eigen artistiek werk(proces) komt in aanmerking.
ZEND ZE IN, ZELFS ALS JE NIET HELEMAAL OVERTUIGD BENT DAT DE SCRIPTIE GEMAAKT IS 'ZOALS HET HOORT'.
Een goede scriptie is:
1. Origineel - een scriptie mag best buiten de lijntjes kleuren, zowel in vorm als inhoud. Daarbij draagt de vorm wezenlijk bij aan de originaliteit van het artistiek onderzoek (of de documentatie van eigen werk).
2. Gedegen - een scriptie baseert zich op grondig onderzoek en/of bronnenmateriaal
3. Persoonlijk - een scriptie is gelinkt aan je eigen praktijk en vertrekt vanuit een persoonlijke fascinatie

Naast de winnaar (die een geschenkbon van 500 euro wint) worden maximaal drie aanmoedigingsprijzen uitgereikt (met een geschenkbon van 300 euro)! De meest in het oog springende scriptie wordt integraal in boekvorm gepubliceerd.

SUBMIT HERE

(Nederlandse tekst hierboven)
Thesis prize

Both research centres within the Arts Academies Zuyd have taken the initiative of organising a contest for the best thesis or documentation of work.
The contest is aimed at both bachelor- and master students.

SCRIPTIEKUNST.ORG 2023 : AND THE WINNERS ARE…


In 2023, 32 theses were submitted, by students from most art programmes. This puts us back at the average number of submissions of previous years. It remains a focus for all programmes to encourage their final-year students to participate in scriptiekunst.org.

This year, the average level of submissions remains quite high, without many slipups. This is encouraging: the thesis and the artistic research associated with it seem to be gaining a firmer foothold within degree programmes. At the same time, increasingly prominent 'formats' seem to be forming within the various courses, to which the submitted theses seem to conform. This is a pity: an overly rigid format (or assignment) threatens to undermine the creative engine (and the fun) in artistic research.

That being said, the judges enjoyed some excellent, surprising and entertaining theses this year. This seems to raise the bar year after year!

This year, the Jury scriptiekunst.org 2023 has decided to award one grand prize (a €500 gift certificate) and one incentive prize (a €300 gift certificate). The winning thesis will be published in book form.

The grand prize for 2023 goes to a short essay which feels like a warm blanket. We would like to publish this winning thesis in book form - in a limited edition:

‘Reuzen’ door QiQi van Boheemen (Toneelacademie Maastricht)


QiQi van Boheemen takes the reader on a walk through her frame of references: the giants from the title. Along the way, she gathers some surprising source material from very different horizons and organically strings it together. In a sober form, an easy-to-read and captivating story unfolds that succeeds in linking the personal to the universal. The thesis never gets lost in personal musings, always zooming out in time to an inspiring landscape of thoughts supported by its giants: thinkers and artists from all ages. The author explores as she writes, personal yet very well-read, meanderingly sketching fine contrasts in her source material. Jumping from heel to heel here becomes a virtuoso balancing act that keeps the reader on her toes. The form of the text "performs" the subject to which it refers: the entanglements between the mundane and the gigantic.

The jury wants to encourage new and surprising forms of artistic research. Therefore, we want to give an incentive prize to the most original entry, even if it flirts with the outer limits of the genre.

That prize goes to 'Instar' by Flora Lemmens (Visual Communication).


‘Instar’ is a thesis on the topic of ‘disconnection’. This thesis is a thesis in theory only. It’s actually a clever conceptual art installation consisting of a cassette and an old fashioned cassette player. The thesis is a recorded conversation on the topic of ‘disconnection’ between Flora and a friend: Heddy (Hon Ning Cheung). Flora is on the A-side of the tape, Heddy on the B-side, which makes it virtually impossible to reconstruct the conversation, although they are physically very connected - on both sides of the tape - indeed.
The whole endeavour at least makes you smile. Here is an artist at work. It’s a welcomed departure from the pre-formatted theses with their obligatory ‘main research questions’ and ‘sub questions’ and glossaries… This is not only thinking outside of the box: it’s presenting the box itself as a thesis. The artist practice and her research are intertwined into one installation: ‘Instar’. Which is the name for the state an insect has in-between her life cycles.

The jury repport and the winning theses can be found HERE!

The new deadline for the submission of your thesis written in 2023-24 within the Arts Academies of Zuyd is July 31, 2024.

 
On this site, you can find information about the contest for the best thesis and/or documentation of work, which will be organised annually by the Arts Academies Zuyd. The aim is to stimulate an original and inspiring approach to theses within the Arts Academies Zuyd. In this way, we also create a point of reference for students and lecturers within the Faculty to find inspiring examples of theses within the bachelor- and master programmes. Apart from the regular thesis, a critical reflection on or documentation of work can also be submitted.

All submissions will be tested for thoroughness, originality and diversity of approach. The jury will consist of professionals and artists from within and outside of Zuyd University of Applied Sciences.

The most exciting thesis will be awarded with a voucher of 500 euro and will be published as a book. A maximum of 3 outstanding theses wille be awarded with a voucher of 300 euro as an encouragement.

You can only submit your thesis or documentation on your own initiative.
By doing so you agree to the publication of your winning thesis on this site and/or as a book (which will be distributed non-commercially within the arts education Zuyd - max. some 300 ex.). Only winning theses will be made public.
The next deadline for submission is: July 31th 2023 (at 23u59) – for theses/documentations created in the school year 2022-23.

Also documents describing the way you make your art (in progress or not) can be submitted.
PLEASE FEEL FREE TO SUBMIT THEM, EVEN IF YOU DON'T FEEL OVERLY SURE ABOUT THEM....

A good thesis should/could be:
1. Original - an art thesis should allow itself to think outside of the box. Both in form and content, it should be original in its approach.
2. Thorough - an art thesis should be grounded in some form of thorough, artistic research and be based on a wide variety of resources.
3. Personal - an art thesis should be relevant for the art practice of the student/artist. It should originate in a personal fascination.

SUBMIT HERE


AdorningEntities2022 scriptiekunst2022 AdorningEntities2

The winning thesis of 2022 is now available as a book:
‘The adorning entities and I’ by Maureen Kortenbusch (Maastricht Institute of Arts - Design).
Email us if you want pick up a free copy!


This contest is an initiative of the Research Centres at the Arts Academies Zuyd, Technology Driven Art and What Art Knows, by Ties Vander Werff and Peter Missotten.